Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en de werkzaamheden die Mackrad.nl voor u uitvoert.

Wanneer in deze algemene voorwaarden de volgende woorden worden gebruikt, dan hebben deze woorden de volgende betekenis:

 • ‘Mackrad.nl’ betekent Marcus Bergsma en/of Mackrad.nl.
 • ‘U’ betekent de opdrachtgever van Mackrad.nl.
 • ‘Werkzaamheden’ betekent de werkzaamheden die door Mackrad.nl zijn aangeboden en door u zijn opgedragen aan Mackrad.nl / Marcus Bergsma.

Wat mag u van Mackrad.nl verwachten?

Mackrad.nl zal:

 • De werkzaamheden naar eer en geweten uitvoeren;
 • De werkzaamheden uitvoeren binnen de termijn die daarvoor is afgesproken of, als er geen termijn is afgesproken, de werkzaamheden uitvoeren zonder grote onderbrekingen;
 • U tijdig op de hoogte stellen van (mogelijke) hindernissen die wij tegenkomen;
 • Alle informatie in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden vertrouwelijk behandelen.

Wat kunt u niet van Mackrad.nl verwachten?

Mackrad.nl kan niet:

 • Plugins, templates en andere onderdelen van websites updaten wanneer daar geen update voor beschikbaar is. Zodra een verouderd onderdeel een risico vormt voor de veiligheid en bereikbaarheid van uw website zal deze, in overleg, verwijderd worden; Het uitzoeken van- en instellen van nieuwe plugins, templates en andere onderdelen van uw website valt onder meerwerk;
 • Invloed uitoefenen op het weer en andere situaties buiten. Wanneer het, bijvoorbeeld, heeft gesneeuwd zal er buiten sneeuw te zien zijn op de (360 graden) foto’s die gemaakt zijn van uw locatie;

Wat mag Mackrad.nl van u verwachten?

U zorgt voor:

 • Voldoende informatie over, onder andere, uw organisatie, de achtergrond van de werkzaamheden en de doelstellingen van de werkzaamheden, zodat Mackrad.nl de werkzaamheden uit kan voeren;
 • Voldoende mogelijkheden voor Mackrad.nl om zijn werkzaamheden uit te voeren. Dit kan, bijvoorbeeld, gaan om een werkplek en toegang tot, voor de uitvoering van de werkzaamheden, noodzakelijke informatie;
 • Het tijdig melden aan Mackrad.nl van (mogelijke) twijfels, of problemen die u ziet bij de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Het tijdig betalen van facturen.

Andere voorwaarden die gelden:

 • De duur van de opdracht wordt tussen u en Mackrad.nl afgesproken. Wordt geen duur afgesproken, dan heeft de opdracht een duur van zes maanden, of zoveel langer, of korter, als nodig is om de werkzaamheden af te ronden.
 • Indien u de opdracht wil beëindigen voordat deze is afgelopen, meldt u dit tijdig aan Mackrad.nl. Daarna wordt in onderling overleg bepaald wat de vergoeding is voor vroegtijdige beëindiging.
 • Mackrad.nl kan andere zelfstandige professionals inschakelen voor die onderdelen van de werkzaamheden die vragen om vakspecialistische kennis. Deze professionals werken als zelfstandige en zijn zelf volledig verantwoordelijk voor hun werkzaamheden.
 • Deze voorwaarden en de opdracht hebben niet het doel om een arbeidsovereenkomst tussen Mackrad.nl en u tot stand te brengen. Mackrad.nl werkt geheel zelfstandig en is zelf verantwoordelijk voor het betalen van belastingen en sociale premies.

Vergoeding

 • Het tarief voor de werkzaamheden, dit kan een vaste prijs zijn, of een uurtarief, is de vergoeding die Mackrad.nl in rekening brengt voor de werkzaamheden. Wanneer andere kosten dan BTW en reiskosten in rekening gebracht worden, wordt dat vooraf afgestemd.
 • Alle tarieven zijn exclusief BTW.
 • Tenzij Mackrad.nl en u andere afspraken maken, wordt de factuur van Mackrad.nl uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door u betaald. Indien u zonder reden de factuur te laat betaald, kan Mackrad.nl een rentevergoeding en incassokosten in rekening brengen. Het minimumbedrag is wettelijk vastgesteld op € 40,- en het maximum op € 6.775,-.

Aansprakelijkheid

Mackrad.nl is aansprakelijk voor fouten door zijn eigen handelen, of nalaten tijdens de werkzaamheden. Als hij aansprakelijk is voor een fout, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht, of het bedrag van zijn aansprakelijkheidsverzekering, afhankelijk van welk bedrag het hoogste is.

Alle intellectuele eigendomsrechten die voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden bij Mackrad.nl rusten, blijven bij hem berusten. Dit geldt ook voor de resultaten van de werkzaamheden die hij uitvoert, tenzij u en Mackrad.nl andere afspraken maken. Maakt Mackrad.nl gebruik van door u aangeleverde zaken, of software, dan geeft u hem hiervoor een gebruiksrecht. Dit geldt ook indien u een gebruiksrecht nodig hebt om gebruik te maken van de resultaten van de werkzaamheden; In dat geval geeft Mackrad.nl u een gebruiksrecht.